Julkisen taiteen hankkiminen

Kaupunkiympäristöllä on suuri vaikutus ihmisten terveyteen, arjen sujumiseen ja viihtymiseen sekä tunnistettavuuteen.

Kaupunkiympäristöllä on suuri vaikutus ihmisten terveyteen, arjen sujumiseen ja viihtymiseen sekä tunnistettavuuteen.

Taiteen yh­dis­tä­mi­nen ra­ken­ta­mi­seen

Taide ja muotoilu ovat parhaimmillaan silloin, kun niitä käytetään pitkäjänteisesti suunnittelun osana. Luova suunnittelu kannattaa ottaa mukaan muutoksen voimaksi vaikka silloin, kun tehdasalue muuttuu asuinalueeksi, elinympäristöä uudistetaan tai kaupunkia kehitetään ihmisiä varten. Taideohjelma on noussut myös suosituksi keinoksi kehittää alueita osana asemakaavoitusta.

Julkisessa tilassa olevan taiteen voi integroida vaikkapa osaksi kiinteitä rakenteita. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun muotoilija tai taiteilija tulee mukaan hyvissä ajoin osaksi rakentamisen tiimiä.

Julkisen taiteen aluesuunnitteluprosessi etenee palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen. Taidekonsultti toimii silloin asiantuntijana koko prosessin ajan, suunnittelusta ja taiteilijoiden valinnasta sopimuksentekoon, toteutukseen ja tiedotukseen.

Yleisimpiä julkisen taiteen hankintamalleja ovat kilpailut, suora tilaus, portfoliohaku ja luonnoskilpailu. Oli menetelmä mikä tahansa, valintaprosessissa kannattaa käyttää taideasiantuntemusta.

Neljä tapaa hankkia julkista taidetta

1. Taidekilpailu

Taidekilpailu voidaan järjestää joko yleisenä, kaikille ammattitaiteilijoille avoimena kilpailuna tai valituille taiteilijoille kohdistettuna kutsukilpailuna. Kilpailua varten varataan palkinnot ja tunnustuspalkinnot. Kutsukilpailussa jokaiselle kutsutulle maksetaan yhtä suuri palkkio kilpailuun osallistumisesta.

2. Suorahankinta

Taidetta voi hankkia tilaamalla suorahankintana valitulta taiteilijalta. Laadulle tulee antaa riittävästi painoa suorahankinnoissa. Kokemuksella on keskeinen merkitys ja työnäytteisiin sekä niiden arvioimiseen tulee panostaa. Taidekonsultin palvelua voidaan käyttää myös suorahankinnan arvioinnissa.

3. Portfoliohaku

Hankinta etenee kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa taiteilijoiden tulee lähettää esimerkiksi kuvia tuotannostaan, ansioluettelo ja perustelut, miksi olisivat päteviä tai kiinnostuneita tehtävästä. Luonnosehdotuksia ei tässä vaiheessa lähetetä. Toisessa vaiheessa tehdään portfolioiden perusteella joko suora tilaus, järjestetään kutsukilpailu tai kutsutaan alustavaan neuvotteluun 2–10 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää, jolloin on kyseessä luonnoskilpailumenetelmä.

4. Luonnoskilpailu

Menettelyssä tilataan luonnokset useammalta taiteilijalta rinnakkaisesti. Luonnosvaiheen aikana käydään tilaajatahon ja taiteilijoiden välillä keskustelua luonnostyön etenemisestä. Luonnosvaiheeseen osallistumisesta tehdään sopimus, jossa määritellään työtehtävän laajuus. Palkkio maksetaan kaikille luonnosvaiheen osallistujille. Valituksi tulleen teoksen jatkokehittäminen tehdään yhteistyössä taiteilijan kanssa. Hänen kanssaan laaditaan erillinen toteutussopimus ja maksetaan toteutuksesta palkkio

Miten rahoittaa tai­de­han­kin­ta?

Julkinen taide on niin julkiselle kuin yksityisellekin rakennuttajalle investointi. Sen kannattavuutta voi tarkastella useista näkökulmista. Julkinen taide voi kohottaa asuinalueen imagoa ja sitä kautta asuntojen hintaa ja kysyntää. Se voi myös edistää paikkakunnan mainetta ja vetovoimaa niin yritysten, sijoittajien, veronmaksajien kuin matkailijoidenkin keskuudessa. Julkista taidetta voidaan käyttää osana kaupunkien tai alueiden kehittämistä. Jos se onnistuu parantamaan ihmisten hyvinvointia, aktiivisuutta ja innovointikykyä, sillä voi olla aluetaloudellista merkitystä.

Alla on kuvattu yleisimmät tavat julkisen taiteen rahoittamiseen. Ajankohtaista tietoa julkisen taiteen hankkeista ja toteuttamisen tavoista löydät myös sivuilta julkinentaide.fi.

Rahastomalli

Rahastomallissa tietyn alueen rakennuttajilta kerätään tontinluovutuksen yhteydessä esimerkiksi kerrosalakohtainen taidemaksu, jolla alueen taideteosten toteutus ja huolto kustannetaan. Rahastosta voidaan rahoittaa myös erilaisia kulttuuritapahtumia.

Integroitu taide

Integroitu taide tarkoittaa, että taide nivoutuu osaksi toteutettavaa rakennetta. Taide voi myös korvata muita rakenteita – esimerkiksi pintamateriaalien osana – joka tekee taiteesta sekä kiinteän osan kaupunkirakennetta että kustannustehokasta.

Prosenttiperiaate

Prosenttiperiaate tarkoittaa periaatetta, jonka mukaan tietty osuus, tavallisesti 0,5–2 % rakennushankkeen kustannuksista ohjataan taideteoksen hankintaan kohteen yhteydessä.

Kirk­ko­teks­tii­lit ja kirkkotaide

Useat seurakunnat hankkivat tiloihinsa vähintäänkin kirkkotekstiilejä sekä usein myös muita taide-esineitä, kuten maalauksia ja veistoksia. Julkisen taiteen yleiset hankintamuodot soveltuvat myös seurakuntien käyttöön. Hankintoja voi tehdä esimerkiksi taidekilpailun tai luonnoskilpailun avulla sekä portfoliohaulla tai suoratilauksella.

Suosittelemme, että myös seurakunnat käyttävät taideasiantuntijaa hankintaprosessissa ja osana valintaryhmää, jotta varmistetaan taideteosten taiteellinen laatu ja sopivuus kyseisiin tiloihin. Taidehankintojen on hyvä olla mukana jo hankesuunnitelman kustannusarviossa, jolloin taide on helppo nivoa peruskorjaus- tai uudisrakennushankkeisiin. Samalla seurakunnan on oltava tietoinen eri kirkkotekstiileihin sovellettavista arvonlisäverokannoista sekä niistä edellytyksistä, joiden perusteella osaan kirkkotekstiileihin ja muuhun taiteeseen voidaan soveltaa 10 % alennettua verokantaa.

Artikkeli

Fiskars Group valitsi uuteen pääkonttoriinsa teoksen, jonka viesti tukee yrityksen arvoja

Ornamon palvelut hankinnan tueksi

Tai­de­kon­sul­toin­ti

Ornamon asiantuntijoilta voi hankkia konsultointia muotoilukilpailuihin tai taidehankintaan. Ornamon kilpailupalvelun avulla tavoitat juuri sinun yrityksesi toimialaan erikoistuneet suunnittelun asiantuntijat.

Ornamon taidekonsultointi