Laura Tossavainen

  • Palvelumuotoilu
  • Käyttökokemusmuotoilu
  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Kuvitus
  • Muotoilija
  • Pohjois-Savo

Olen Laura, designista innostunut Pohjois-Savon kasvatti ja koulutukseltani kokemus- ja palvelumuotoilija. Suunnitteluperiaatteeni on suunnitella erilaisille ihmisille varmistaen, että heidän tarpeitaan kuullaan. Olen innostunut palvelumuotoilusta, käyttöliittymäsuunnittelusta, brändäyksestä sekä graafisesta suunnittelusta.

Mielestäni parhaita tuloksia saavutetaan uteliain mielin. Uteliaisuuteni auttaa minua ylläpitämään innostustani etsiä uutta tietoa ja kehittää uudenlaisia ratkaisuja. Minulle luontaista on myös yhdistää syvällistä ymmärrystä sekä innovatiivista ja systemaattista ajattelua. Siksi pystyn myös sisäistämään erilaisia suuriakin systeemejä tai kokonaisuuksia. Palvelumuotoilijana pystyn tuomaan käyttäjälähtöisiä näkökulmia, jolloin kehitystyön ratkaisut saadaan vastaamaan oikeisiin tarpeisiin.

Vahvuuksiani muotoilijana ovat luova ja systemaattinen ajattelu sekä tiedon visualisointi.

Työhistoria

Avaa CV

Työkokemus

Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry 

Junior palvelumuotoilija 

2023 – 2023

ArteMano acoustics Oy 

Junior UX&UI suunnittelija / designer

2022 – 2022

Iisalmen kaupunki 

Junior palvelumuotoilija

2021 – 2021

Koulutushistoria

LAB-ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti

Kokemus- ja palvelumuotoilu

2019 – 2023

Työnäytteet

2023

Käyttäjälähtöistä kehittämistäsysteemiajattelun kautta

Päätavoitteena työssä oli selvittää mitä arvoa I Love Kuopion yhteismarkkinointisivusto tuokäyttäjille ja miten käyttäjät löytävät palvelun äärelle. Tämän pohjalta tavoitteena oli kehittääyhteismarkkinointisivuston sisältöä käyttäjälähtöisempään suuntaan.Tavoitteena oli myös lisätä käyttäjäymmärrystä ja keksiä keinoja lisätä brändin tunnettuutta.Projektin lopputuotokseksi kehittyi visuaalisen tarinankerrontaan viittavat kuvitukset käsikirjaan, jotka selkeyttävät palvelun hyötyjä asiakkaalle, eli yrittäjälle. Lisäksi intraan sopivammat versiot palvelun hyödyistä. Tunnettuuden lisäämiseksi kehittyi myös tarinallinen brändikertomus, jolla luotiin erottuvuutta jakuluttajalle mielikuvia palvelusta luovalla ja mieleen jäävällä tavalla.

Adobe IllustratorAdobe InDesignBenchmarkBrändäysCo-designGraafinen suunnitteluHaastatteluHavainnointiKirjoittaminenKuvitusKäyttäjätutkimusMiroSamankaltaisuuskaavioService DesignTone of VoiceTuplatimanttiUser testingVerkkokyselyYhteiskehittäminen

Yhteistyössä

Kuopion Kaupunkikeskustan Kehittämisyhdistys ry

LAB-ammattikorkeakoulu

Käyttöliittymäsuunnittelu

2022

Akustiikkasuunnittelu ja -muotoilu yrityksen verkkosivujen käyttöliittymän ja käyttäjäkokemuksen kehittäminen prototyypin muodossa

Projekti alkoi kartoituksella toimeksiantajan kanssa siitä, mitä uudelta verkkosivulta ja työharjoittelulta haetaan ja mitkä ovat niiden tavoitteet. Roolimme projektissa oli selvittää ArteManon yrittäjien ja yrityksen asiakkaiden tarpeet verkkosivustolle sekä hahmottaa mitä yritys haluaa viestiä sivuillaan yrityksen brändistä.Alkuun testasimme itse nykyistä sivustoa ja etsimme sieltä nousevia ongelmia kohtia sekä tutustuimme vertailuanalyysin (benchmark) pohjalta, myös yrityksen kilpailijoiden sivuihin. Loimme löydetyn tiedon perusteella nopeita verkkosivu luonnoksia Wixissä.Sivujen käyttäjätestauksen toteutimme neljälle eri testaajalle kahdessa eri erässä. Ensin luomillemme nopeille Wix luonnoksille, joista keräsimme testaajilta mielipiteitä ja ajatuksia, mihin suuntaan prototyyppia tulisi kehittää. Toisen testauserän toteutin itsenäisesti aiemman testauksen pohjalta tehdylle prototyypille.Lopputuotoksena syntyi tavoitteena ollut prototyyppi uudelle verkkosivustolle, jonka toteutimme Wixissä. Sivustoprototyyppi otettiin hyvin vastaan ja toimeksiantaja koki sen vastaavan aiempaa enemmän yrityksen identiteettiin ja siihen, miten he haluavat näyttäytyä ja kertoa itsestään asiakkailleen. Prototyypin lisäksiloimme toimeksiantajalle SEO-oppaan, visuaalisen ja tarinallisen palvelupolun sekä kehitin PDF muotoisen brändioppaan selkeyttämään ja tiivistämään brändin identiteettiä yksiin kansiin.

Adobe IllustratorAdobe InDesignAdobe PhotoshopBenchmarkBrändäysGraafinen suunnitteluHaastatteluHavainnointiPalvelupolkuSamankaltaisuuskaavioService DesignUI designUser studyUser testingUX DesignWireframeYhteiskehittäminen

Yhteistyössä

ArteMano acoustic Oy

Graafinen suunnittelu

2021

Paristojen kierrätysprosessi

Päätavoitteena projektissa oli visualisoida AkkuSerin paristojen kierrätysprosessi helposti ymmärrettävään muotoon. Projekti alkoi paristojen kierrätysprosessiin tutustumisella, jota seurasi sen tuominen visuaaliseen muotoon.

Adobe IllustratorAdobe InDesign

Yhteistyössä

Akkuser Oy

LAB-ammattikorkeakoulu

Käyttöliittymäsuunnittelu

2021

”Kuinka me voitaisiin auttaa ihmisiä sietämään aamurutiinien poikkeustilanteita teknologian avulla?”

Lauseen pohjalta lähdettiin luomaan suunnitelmaa paperille siitä, millaisia rautalankamalleja sovelluksesta voitaisiin toteuttaa. Suunnitelmien perusteella aloimme luoda Figmassa rautalankamalleja sovellukselle, jotka jaettiin oman ryhmän jäsenten kesken.Sovellusideaksi kehittyi haasteisiin pohjautuva sovellus, jossa ideana on suorittaa erilaisia aamuja helpottavia haasteita ja kerätä pisteitä. Haasteita pystyisi tekemään myös tiimeissä ja tuloksia pystyisi jakamaan esim. Facebookiin.Varsinaista sovellusprototyyppiä alettiin luomaan Figmassa ja prototyypille suoritettiin seitsemän käyttäjätestausta. Datan analysoinnin jälkeen todettiin, että tarvittaisiin vielä lisää käyttäjätutkimusta, toimivuuden testausta sekä visuaalista johdattelevuutta.Portfoliota varten loin sovellukselle oman visuaalisen ilmeen käyttämällä työkaluna Adobe XD:tä

Adobe XdFigmaHow might we?KäyttäjäpolkuPrototypointiUser testingWireframe

Yhteistyössä

LAB-ammattikorkeakoulu

Fraktio Oy

Palvelumuotoilu

2021

Kampuksen opastejärjestelmien parantaminen

Projekti alkoi havainnointikierroksella kampukselle, jossa kampusta havainnoitiin käyttäjän ja hänen toimintansa näkökulmasta. Siellä myös määritettiin PWA-heuristiikka kaavan mukaan kampuksen tiloista löytyvät käytettävyysongelmat asteikolla 0-4.Tuloksien pohjalta alettiin ideoida mahdollisia ratkaisuehdotuksia kriittisiin ongelmakohtiin. Minä keskityin pääasiassa tässä auditorion esille tuomiseen sekä Wayfinding mobiilisivustoon. Lisäksi suunnittelin joitain vierailija näkökulmaan liittyviä konsepteja, kuten infopisteen selkeyttäminen.Kehitimme konseptin, jossa käyttäjän opastuskokemus lähtee liikkeelle jo käyttäjän kotoa. Konseptin yhdistävänä tekijänä on kompassi ja valojen käyttäminen osana opastusta ja esille tuomista.Päädyin tuomaan auditoriota esille valoprojektiolla, joka olisi muunneltavissa eri tilanteiden mukaan. Lisäksi kehittelin Wayfinding mobiilisivustoa, jonka tarkoituksena olisi tukea fyysisiä opasteita ja se olisikin yhteydessä ryhmän jäsenen suunnittelemaanvalonauhaopasteeseen AR-toiminnolla. Lisäksi sivuston ideana olisi vähentää vierailijalle koituvaa epätietoisuutta ennen paikalle pääsyä.Ideat otettiin vastaan hyvin ja varsinkin Wayfinding mobiilisivusto koettiin tarpeelliseksi ja ideana toimivaksi.

Customer journey mapHavainnointiKonseptisuunnitteluKäyttäjäpolkuValoprojisointiWireframe

Yhteistyössä

LAB-ammattikorkeakoulu

Käyttökokemusmuotoilu

2020

Kauppakeskus Trion käyttäjäkokemuksen kehittäminen

Kohderyhmänä projektille toimi aisti- ja toimintarajoitteiset henkilöt.Projekti alkoi havainnointikierroksella Trioon, jossa pääpainona oli katsoa kauppakeskusta kohderyhmämme silmin. Tämän lisäksi tehtiin benchmarkkausta eli vertailtiin Trioa muihin olemassa oleviin kauppakeskuksiin.Käyttäjälähtöisiksi menetelmäksi valittiin käyttäjähaastattelut. Minun haastatteluni tapahtui paikan päällä kauppakeskus Triossa paniikkihäiriöstä kärsivän henkilön kanssa, josta edellisen sivun lainauskin on tullut.Haastattelut purettiin ja kaikki saatu data analysoitiin. Sen pohjalta lähdettiin luomaan käyttäjäprofiileja, jotka koostuivat liikunrajoitteisesta henkilöstä, aistirajoittuneesta henkilöstä sekä muihin rajoitteisiin kuuluvasta henkilöstä. Tässä vaiheessa kehittyi myös projektin design driverit eli suunnittelua ohjaavat tärkeäksi muodostuneet teemat, joita olivat tilan selkeys, turvallisuus ja esteettömyys.Lopuksi mietittiin ratkaisuehdotuksia kohderyhmän kohtaamiin ongelmiin Triossa. Oma ratkaisuideani keskittyi ahdistuksen ja paniikkihäiriön iskiessä rauhoittumiseen ja siitä palautumiseen kauppakeskuksessa. Kehitimme myös testaussuunnitelman ratkaisuideoiden myöhempään testaukseen, joka koostui haastatteluista ja kyselyistä sekä tilallisista VR-testauksista.

Adobe IllustratorBenchmarkHaastatteluHavainnointiPersoonatYhteissuunnittelu

Yhteistyössä

Citycon Oyj

LAB-ammattikorkeakoulu

Työkalut ja menetelmät

Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Benchmark
Brändäys
Co-design
Graafinen suunnittelu
Haastattelu
Havainnointi
Kirjoittaminen
Kuvitus
Käyttäjätutkimus
Miro
Samankaltaisuuskaavio
Service Design
Tone of Voice
Tuplatimantti
User testing
Verkkokysely
Yhteiskehittäminen
Adobe Photoshop
Palvelupolku
UI design
User study
UX Design
Wireframe
Adobe Xd
Figma
How might we?
Käyttäjäpolku
Prototypointi
Customer journey map
Konseptisuunnittelu
Valoprojisointi
Persoonat
Yhteissuunnittelu

Yhteistyössä

Kuopion Kaupunkikeskustan Kehittämisyhdistys ry
LAB-ammattikorkeakoulu
ArteMano acoustic Oy
Akkuser Oy
Fraktio Oy
Citycon Oyj

Lisää samankaltaisia profiileja

Maarit Johansson
Maarit Johansson
Käyttökokemusmuotoilu
Jenni Mattila
Jenni Mattila
Strateginen muotoilu
Satu Ala-Kaarre
Valaistussuunnittelu
Salla-Maaria Syvänen
Salla-Maaria Syvänen
Tekstiilisuunnittelu
Jyrkiäinen Tiia
Jyrkiäinen Tiia
Asiakaskokemuksen muotoilu
Elisa Honkanen
Elisa Honkanen
Kalustesuunnittelu