Laura Tossavainen

  • Palvelumuotoilu
  • Kuvitus
  • Kaupunkimuotoilu
  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Muotoilija
  • Pohjois-Savo

Olen Laura, designista innostunut Pohjois-Savon kasvatti ja koulutukseltani kokemus- ja palvelumuotoilija. Suunnitteluperiaatteeni on suunnitella erilaisille ihmisille varmistaen, että heidän tarpeitaan kuullaan. Olen intohimoinen palvelumuotoilusta, digitaalisesta tuotesuunnittelusta, sovelluskehityksestä, kaupunkimuotoilusta sekä kuvittamisesta.

Mielestäni parhaita tuloksia saavutetaan uteliain mielin. Uteliaisuuteni auttaa minua ylläpitämään innostustani etsiä uutta tietoa ja kehittää uudenlaisia ratkaisuja. Minulle luontaista on myös yhdistää syvällistä ymmärrystä sekä innovatiivista ja systemaattista ajattelua. Siksi pystyn myös sisäistämään erilaisia suuriakin systeemejä tai kokonaisuuksia. Palvelumuotoilijana pystyn tuomaan käyttäjälähtöisiä näkökulmia, jolloin kehitystyön ratkaisut saadaan vastaamaan oikeisiin tarpeisiin.

Vahvuuksiani muotoilijana ovat luova ja systemaattinen ajattelu sekä tiedon visualisointi.

Työhistoria

Avaa CV

Työkokemus

Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry 

Junior palvelumuotoilija 

2023 – 2023

ArteMano acoustics Oy 

Junior UX&UI suunnittelija / designer

2022 – 2022

Iisalmen kaupunki 

Junior palvelumuotoilija

2021 – 2021

Koulutushistoria

LAB-ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti

Kokemus- ja palvelumuotoilu

2019 – 2023

Työnäytteet

Käyttöliittymäsuunnittelu

Päätavoitteena oli akustiikkasuunnittelu ja -muotoilu yrityksen verkkosivujen käyttöliittymän ja käyttäjäkokemuksen kehittäminen prototyypin muodossa.Projekti alkoi kartoituksella toimeksiantajan kanssa siitä, mitäuudelta verkkosivulta ja työharjoittelulta haetaan ja mitkä ovatniiden tavoitteet. Roolimme projektissa oli selvittää ArteManonyrittäjien ja yrityksen asiakkaiden tarpeet verkkosivustolle sekähahmottaa mitä yritys haluaa viestiä sivuillaan yrityksen brändistä.Alkuun testasimme itse nykyistä sivustoa ja etsimme sieltä nousevia ongelmia kohtia sekä tutustuimme vertailuanalyysin (benchmark) pohjalta, myös yrityksen kilpailijoiden sivuihin. Loimme löydetyn tiedon perusteella nopeita verkkosivu luonnoksia Wixissä.Sivujen käyttäjätestauksen toteutimme neljälle eri testaajallekahdessa eri erässä. Ensin luomillemme nopeille Wix luonnoksille,joista keräsimme testaajilta mielipiteitä ja ajatuksia, mihin suuntaanprototyyppia tulisi kehittää. Toisen testauserän toteutin itsenäisestiaiemman testauksen pohjalta tehdylle prototyypille.Lopputuotoksena syntyi tavoitteena ollut prototyyppi uudelleverkkosivustolle, jonka toteutimme Wixissä, sillä asiakas koki senmiellyttävämmäksi kuin esimerkiksi Figma prototyypin. Sen lisäksiloimme noin 70 sivuisen hakukoneoptimointiin (SEO) tarkoitetunPDF-oppaan sekä visuaalisen ja tarinallisen palvelupolun. Projektinaikana toteutin myös hakusanatutkimuksen, PDF muotoisenbrändioppaan, paljon erilaista visuaalista materiaalia, sekäLightroom filtteripaketin käyttöoppaineen.

Adobe IllustratorAdobe InDesignAdobe PhotoshopBenchmarkBrändäysGraphic designHaastatteluHavainnointiPalvelupolkuSamankaltaisuuskaavioService designUI designUser studyUser testingUX designWireframeYhteiskehittäminen

Yhteistyössä

ArteMano acoustic Oy

Graafinen suunnittelu

Paristojen kierrätysprosessiPäätavoitteena oli visualisoida AkkuSerin paristojen kierrätysprosessi helposti ymmärrettävään muotoon. Projekti alkoi paristojen kierrätysprosessiin tutustumisella, jota seurasi sen tuominen visuaaliseen muotoon.

Adobe IllustratorAdobe InDesign

Yhteistyössä

Akkuser Oy

LAB-ammattikorkeakoulu

Käyttöliittymäsuunnittelu

”Kuinka me voitaisiin auttaa ihmisiä sietämään aamurutiinien poikkeustilanteita teknologian avulla?”Lauseen pohjalta lähdettiin luomaan suunnitelmaa paperille siitä, millaisia rautalankamalleja sovelluksesta voitaisiin toteuttaa.Suunnitelmien perusteella alettiin luoda Figmassa rautalankamalleja sovellukselle, jotka jaettiin oman ryhmän jäsenten kesken.Sovellusideaksi kehittyi haasteisiin pohjautuva sovellus, jossa ideana on suorittaa erilaisia aamuja helpottavia haasteita ja kerätä pisteitä. Haasteita pystyisi tekemään myös tiimeissä ja tuloksia pystyisi jakamaan esim. Facebookiin.Varsinaista sovellusprototyyppiä alettiin luomaan Figmassa ja prototyypille suoritettiin seitsemän käyttäjätestausta. Datan analysoinnin jälkeen todettiin, että tarvittaisiin vielä lisääkäyttäjätutkimusta, toimivuuden testausta sekä visuaalista johdattelevuutta.Portfoliota varten loin sovellukselle oman visuaalisen ilmeen käyttämällä työkaluna Adobe XD:tä

Adobe XdFigmaHow might we?KäyttäjäpolkuPrototypointiUser testingWireframe

Yhteistyössä

LAB-ammattikorkeakoulu

Fraktio Oy

Palvelumuotoilu

Kampuksen opastejärjestelmien parantaminenProjekti alkoi havainnointikierroksella kampukselle, jossa kampusta havainnoitiin käyttäjän ja hänen toimintansa näkökulmasta. Siellä myös määritettiin PWA-heuristiikka kaavan mukaan kampuksen tiloista löytyvät käytettävyysongelmat asteikolla 0-4.Tuloksien pohjalta alettiin ideoida mahdollisia ratkaisuehdotuksia kriittisiin ongelmakohtiin. Minä keskityin pääasiassa tässä auditorion esille tuomiseen sekä Wayfinding mobiilisivustoon. Lisäksi suunnittelin joitain vierailija näkökulmaan liittyviä konsepteja, kuten infopisteen selkeyttäminen.Kehitimme konseptin, jossa käyttäjän opastuskokemus lähteeliikkeelle jo käyttäjän kotoa. Konseptin yhdistävänä tekijänä onkompassi ja valojen käyttäminen osana opastusta ja esille tuomista.Päädyin tuomaan auditoriota esille valoprojektiolla, jokaolisi muunneltavissa eri tilanteiden mukaan. Lisäksi kehittelinWayfinding mobiilisivustoa, jonka tarkoituksena olisi tukea fyysisiäopasteita ja se olisikin yhteydessä ryhmän jäsenen suunnittelemaanvalonauhaopasteeseen AR-toiminnolla. Lisäksi sivuston ideanaolisi vähentää vierailijalle koituvaa epätietoisuutta ennen paikallepääsyä.Ideat otettiin vastaan hyvin ja varsinkin Wayfinding mobiilisivustokoettiin tarpeelliseksi ja ideana toimivaksi.

Customer journey mapHavainnointiKonseptisuunnitteluKäyttäjäpolkuValoprojisointiWireframe

Yhteistyössä

LAB-ammattikorkeakoulu

Käyttökokemusmuotoilu

Kauppakeskus Trion käyttäjäkokemuksen kehittäminenKohderyhmä: aisti- ja toimintarajoitteisetProjekti alkoi havainnointikierroksella Trioon, jossa pääpainona oli katsoa kauppakeskusta kohderyhmämme silmin. Tämän lisäksi tehtiin benchmarkkausta eli vertailtiin Trioa muihin olemassa oleviin kauppakeskuksiin.Käyttäjälähtöisiksi menetelmäksi valittiin käyttäjähaastattelut. Minun haastatteluni tapahtui paikan päällä kauppakeskus Triossa paniikkihäiriöstä kärsivän henkilön kanssa, josta edellisen sivun lainauskin on tullut.Haastattelut purettiin ja kaikki saatu data analysoitiin. Sen pohjalta lähdettiin luomaan käyttäjäprofiileja, jotka koostuivat liikunrajoitteisesta henkilöstä, aistirajoittuneesta henkilöstäsekä muihin rajoitteisiin kuuluvasta henkilöstä. Tässä vaiheessa kehittyi myös projektin design driverit eli suunnittelua ohjaavat tärkeäksi muodostuneet teemat, joita olivat tilan selkeys, turvallisuus ja esteettömyys.Lopuksi mietittiin ratkaisuehdotuksia kohderyhmän kohtaamiin ongelmiin Triossa. Oma ratkaisuideani keskittyi ahdistuksen ja paniikkihäiriön iskiessä rauhoittumiseen ja siitäpalautumiseen kauppakeskuksessa. Kehitimme myös testaussuunnitelman ratkaisuideoiden myöhempään testaukseen, joka koostui haastatteluista ja kyselyistä sekä tilallisista VR-testauksista.

Adobe IllustratorBenchmarkHaastatteluHavainnointiPersoonatYhteissuunnittelu

Yhteistyössä

Citycon Oyj

LAB-ammattikorkeakoulu

Työkalut ja menetelmät

Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Benchmark
Brändäys
Graphic design
Haastattelu
Havainnointi
Palvelupolku
Samankaltaisuuskaavio
Service design
UI design
User study
User testing
UX design
Wireframe
Yhteiskehittäminen
Adobe Xd
Figma
How might we?
Käyttäjäpolku
Prototypointi
Customer journey map
Konseptisuunnittelu
Valoprojisointi
Persoonat
Yhteissuunnittelu

Yhteistyössä

ArteMano acoustic Oy
Akkuser Oy
LAB-ammattikorkeakoulu
Fraktio Oy
Citycon Oyj

Lisää samankaltaisia profiileja

Marjut Nousiainen
Marjut Nousiainen
Sisustusarkkitehtuuri
Eeva Räsänen
Eeva Räsänen
Tekstiilisuunnittelu
Maria Husell
Maria Husell
Sisustusarkkitehtuuri
Mari Isopahkala
Mari Isopahkala
Teollinen muotoilu
Eero Hintsanen
Eero Hintsanen
Korumuotoilu
Nina Ahlroos
Sisustusarkkitehtuuri